Lập trình Scratch

Lập trình Scratch

Khóa học lập trình Scratch cho học sinh tiểu học, giúp học sinh 7-10 tuổi làm quen với công cụ lập trình trực quan Scratch

#Lớp 5 | olm-2.4047305